top of page

beställa Petidin 100 mg / 2 ml i sverige

Pethidine---------------.webp

mejla oss för att göra en beställning på

e_post ​

royaltyapotek@gmail.com

 

 Kjøpe Petidin i Norge
Kjøpe Petidin online
Köp Petidin uten resept

 

Les nøye genom detta pakningsvedlegget innan du börjar att använda detta legemidlet. Det innehåller information som är viktig för dig.

 

Ta vare på detta pakningsvedlegg. Du kan få behov för att läsa det igen.

Om du har ytterligare frågor, kontakt lege eller apotek.

Detta legemidlet är skrivet ut bara till dig. Ikke gi det vidare till andre. Det kan skada dem, även om de har skapat på sjukdom som ligner äta.

Kontakt lege eller apotek om du har klara bivirkningar inkluderade muliga bivirkningar som inte är några i detta pakningsvedlegg. Se avsnitt 4.

 

I detta pakningsvedlegget hittar du information om:

Vad Petidin är och vad det används mot

Vad du må vite før du använder Petidin

Hur du använder Petidin

Mulige bivirkninger

Hur du uppbevarer Petidin

Innholdet i pakningen och ytterligare information

 

1. Vad Petidin er och hva det används mot

Vänligen observera på at legen kan ha föreskrevet legemidlet till en annan bruk och / eller med en annan dosering än angitt i pakningsvedlegget. Följ alltid legens forskrivning som är angitt på apoteketiketten.

Petidin er et opioid med smertestillende effekt. Petidin verkar huvudsakelig på sentralnervesystemet och används av starka smerter.

 

2. Vad du må vite før du använder PetidinBruk ikke Petidin hvis:

du är allergisk överfor petidin eller någon av de andra innholdsstoffene i detta legemidlet (listet opp i avsnitt 6)

du har alvorlig pustebesvær (respirasjonsvansker)

du er i koma

du bruker, eller har använt såkalte MAO-hemmere i løpet av de senaste 14 dagarna (se avsnitt "Andre legemidler och Petidin")

 

Advarsler och forsiktighetsreglerRådfør deg med lege eller apotek innan du använder Petidin. Legen din må vite om du:

har pustebesvær (respirasjonsvansker)

har hjerterytmeforstyrrelser

har hodeskader eller forhøyet trykk i hjernen

har hatt krampetilstander

har nedsatt lever- eller nyrefunksjon

har förstørret prostata og forsnevring i urinrøret

 

Informer legen din om du tror något av detta tillämpa dig.

Legen vil utvise spesiell aktsomhet ved bruk av Petidin til nyfødte, små barn, eldre og svekkede pasienter.

Petidin er et vanedannende narkotikum. Brukes normalt bare i kort perioder. Pasienter kan utveckle reducert smertelindring (toleranse), fysisk eller psykologisk avhengighet om Petidin används över längd tid. Langtidsbehandling öker også riskoen för kramper.

 

Andre legemidler och Petidin

Rådfør deg med lege eller apotek om du använder, nyligen har använt eller planlegger att använda andra legemidler.

Du måste informera legen din om du använder någon av följande legemidler:

monoaminoksidasehemmere (MAO hemmere), en typ legemidler som används till behandling av depresjon eller Parkinsons sykdom. Du må inte använda Petidin om du använder eller har använt sådana legemidler de senaste 2 ukene

smertestillende medisiner av typen opiater, sovemedisin, beroligende midler och andra legemidler som fungerar dempende på sentralnervesystemet

selektiv serotoninreopptakshemmere (SSRI), en grupp legemidler som används mot depresjoner och angstlidelser (antidepressiva)

ritonavir (til behandling av virusinfeksjoner)

cimetidin (mot för mycket magesyre og magesår)

klorpromazin (mot psykotiske lidelser)

fenytoin (til behandling av epilepsi)

opioidantagonister, inkl. naltrekson (legemidler mot vissa typer avhengighet och overdoser)

 

Samtidig bruk av Petidin og beroligende legemidler som benzodiazepiner eller liknande legemidler øker riskoen för døsighet, pusteproblemer (respirasjonsdepresjon) och koma och kan være livstruende. Därför ska samtidigt användas kan bedömas när andra behandlingsalternativer inte är möjlig.

 

Om legen din likevel forskriver Petidin tillsammans med beroligende legemidler, ska doseringen och varigheten av samtidig behandling begränsas av legen din.

 

Vennligst informer legen din om alle beroligende legemidler du tar, och fölg legens doseringsanbefaling nøye. Det kan vara användbart att informera vänner eller pågående slik att de är uppmärksamma på tecken och symptom som beskrivs ovan. Kontakta legen din när du har gjort det.

bottom of page